Kulturskolan i Laholm

Allmänna villkor

Anmälan
Anmälan kan ske fortlöpande under läsåret men för att kunna delta i huvudantagningen inför höstterminen måste anmälan vara Kulturskolan tillhanda senast den 31 maj. Vid anmälan måste åldersgränsen för respektive kurs uppnåtts eller komma att uppnås nästkommande läsår. Anmälningsblankett fylls i av vårdnadshavare och lämnas till medborgarservice, Humlegången 6, Laholm eller skickas till Laholms kommun, medborgarservice, Stadshuset, 312 80 Laholm. Antagningsbesked skickas ut till antagna elever före höstterminens början och kan ej plats erbjudas placeras anmälan i kö.

Ämne/kursval
Vid antagning av eleven på förstahandsval stryks andra- och tredjehandsval. Vid antagning av eleven på andrahands- eller tredjehandsval gäller att högre prioriterade val alltid kvarstår och lägre prioriterade stryks. Om elev vid besked om antagning tackar nej mer än en gång, måste nyanmälan göras för denna kurs.

Undervisningstid
Varje elev är garanterad 22 lektionstillfällen under hela läsåret. Kulturskolan följer grundskolans terminstider, vilket betyder att undervisningen ej genomförs vid lov och studiedagar om ej annat avtalats med elev/vårdnadshavare. Utebliven lektion p.g.a. elevens frånvaro tillgodoräknas ej i de garanterade lektionstillfällena. Upp-ehåll i undervisningen får göras i max två terminer, dock längst tills innevarande läsårs slut.

Avanmälan
Vårdnadshavare måsta avanmäla platsen i det fall inte eleven önskar behålla platsen till nästkommande termin. Avanmälan görs genom att skicka e-post till: medborgarservice@laholm.se eller ringa till medborgarservice, Birgitta Eriksson, telefon 0430-150 00. Görs avanmälan innan fjärde lektionen efter första kursens startdatum på Kulturskolan faktureras en expeditionsavgift på 100 kr men ej terminsavgiften. Har eleven erbjudits eller deltagit i minst fyra lektioner efter första kursens startdatum på Kulturskolan, återbetalas ej terminsavgiften. Avanmälan till ny termin ska göras innan ny termin startar, annars faktureras terminsavgiften för nästkommande termin.

Terminsavgifter

Instrument / Band
670 kr

Gitarrkomp
520 kr

Specialkurs
1300 kr

Dans / Dansverkstad / Balettverkstad
520 kr

Körsång
670 kr

Drama och teater
670 kr

Bild och medieämnen (inkl. material)
670 kr

Övriga verkstäder
670 kr

Instrumenthyra
Instrument som finns att hyra: klarinett, tvärflöjt, saxofon, althorn, baryton, trumpet, trombon, tuba samt fioler i olika storlekar. Hyrestiden är max två terminer för samtliga instrument förutom när det gäller fiol, där hyrestiden på max två terminer gäller först när eleven börjat använda fiol i full storlek (4/4). Hyrestiden kan förlängas med två terminer i taget under förutsättning att det finns tillgång till instrument. 250 kr per termin.

Betalningsvillkor
Terminsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Laholms kommun. Terminsavgifter för 2016 fastställdes 2015-11-24 och trädde i kraft 2016-01-01.Terminsavgifter faktureras i mitten av varje termin. Görs avanmälan innan fjärde lektionen efter kursens startdatum på Kulturskolan faktureras en expeditionsavgift på 100 kr men ej terminsavgiften. Har eleven erbjudits eller deltagit i minst fyra lektioner efter kursens startdatum på Kulturskolan, återbetalas ej terminsavgiften. Avanmälan till ny termin ska göras innan ny termin startar annars faktureras terminsavgiften för nästkommande termin. Terminsavgift återbetalas ej vid elevs frånvaro p.g.a. sjukdom.